Nug Txog Kev Noj Qab Nyob Zoo Ntawm Tus Kheej

FOX CITIES, Wis. (April 1, 2021) — Imagine Fox Cities, ib qhov kev koom siab los pab tsim kho kev vam meej yav pem suab rau cov zos nyob hauv Fox Cities no, xav paub txhua txhua tus pej xeem txoj kev xav txog kev ua neej nyob hauv Fox Cities no. Thov quag hu txhua txhua tus pej xeem los qhia txog nws txoj kev xav lub sij hawm no thiab lub zeem muag 5 xyoo tom ntej hais txog kev noj qab haus huv, noj qab nyob zoo, sab nyiaj txiag, hom phiaj ntawm lub neej, kev sov siab hauv lub neej thiab kev pabcuam los ntawm lwm tus. Kev nug kom mus thoob rau tag nrho ib tsoom hauv lub zeg zog los yeej yuav nug thiab.  

Imagine Fox Cities tabtom muaj cov ntaub ntawv tshawb fawb txog neeg txoj kev xav (well-being survey) tso tawm rau hauv cua vajsab (online) kom sawvdaws teb pib rau lub Plaub Hlis Nubtim 1 txog lub Tsib Hlis Nubtim 14 Xyoo 2021. Cov ntaub ntawv nug no nyob rau ntawm Imagine Fox Cities lub vajsab https://www.imaginefoxcities.com/hmong/survey.

Kev tawm suab zaum no, cov pejxeem uas nyob hauv zeg zog Fox Cities no yuav muaj feem pab tsim kho kom muaj kev nkag siab ntawm qhov yuav noj qab nyob zoo nimno thiab rau yav pem suab. Cov ntawv no yuav siv los ua ib qhov kev sablaj thiab kev npaj lub neej vam meej thiab kaj siab rau cov uas nyob hauv zos Fox Cities.

“Imagine Fox Cities’ lub hom phiaj yog txhawb cov zos hauv Fox Cities thiab tshawb nrhiav kev kaj siab vam meej hauv tej zeg zog” Rayon Brown, tus lwm thawj tswj rooj ntawm Imagine Fox Cities thiab executive director rau diversity, equity, and inclusion (DEI) rau lub tsev kawm ntawv qhib siab Fox Valley Technical College tau hais tseg. “Peb paub hais tias xyoo tas los no txhua yam ntawm kev coj noj coj ua, kev xav, kev tswj, ntawm ntau hais neeg hloov lawm ntau heev, thiab kev muaj kabmob thoob ntiajteb ua rau peb muaj kev nyab xeeb tibsi, tshwj xeeb cov tibneeg dub, daj, thiab dub haus yog cov tsawg hauv zej zog. Yam peb tsis paub yog muaj kev txhawj xeeb thiab cuam tshuam npaum li cas rau peb lub xoom no. Daim ntawv tshawb fawb no yuav pab kom peb nkag siab txog pej xeem zej zog txoj kev xav thiab kev ntxhov siab thiab muab coj los qhia rau sawvdaws hauv tej zej zog paub. Peb xav kom muaj kev sib koom tes los nrhiav txoj haus kev zoo npaj rau yav pem suab.”

Daim ntawv nug no siv sijhawm li 5 rau 10 feeb los ua xwb thiab peb yuav tsis nug koj npe. Cov lus teb ntawm sawvdaws mam coj los ua ib daim ntawv qhia thaum lub ciaj sov yuav los tom ntej no.

Imagine Fox Cities tsim thaum xyoo 2018 los coj kev tsim kho txog lub homphiaj rau tus kheej, rau cov lag luam thiab tej koom haum los cob kev qhia kev txiav txim rau kev nyob nyab xeeb rau cov pej xeem nyob hauv Fox Cities.

“Our Living Vision is to advance the well-being of our place and the well-being of our people. To create the conditions for everyone who calls this place home with the opportunity to reach their full potential,” added Brown. “We dare to imagine, and endeavor to realize, a shared future that leads to greater flourishing—for this generation and the next.”

Imagine Fox Cities xav nquag hu kom sawvdaws tawm suab, tsis hais tus neeg twg, kom Fox Cities no tsuas yog ib qhov chaw xis nyob thiab muaj haujlwm ntau rau niaj hnub no thiab mus rau tiam tom ntej.

Yog xav paub ntxiv los yog xav ua daim ntawv nug no (well- being survey) thov mus rau ntawm ImagineFoxCities.com.  

### 

Cov Thawj Coj Saib Xyuas Imagine Fox Cities

Patrick Ambroso, Kimberly-Clark; Kimberly Barrett, Lawrence University; Becky Bartoszek, Fox Cities Chamber of Commerce; Justin Blount, Miller Electric; Tom Boldt, The Boldt Co.; John Brogan, Bank of Kaukauna; Rayon Brown, Fox Valley Technical College; Lisa Cruz, Red Shoes; Curt Detjen, Community Foundation for the Fox Valley Region; Jenni Eickelberg, Thrivent; Dennis Episcopo, Appleton Alliance Church; Beth Flaherty; Tammy Geenen, Community Foundation for the Fox Valley Region; Doug Gieryn, Winnebago County; Meagan Hardwick, Red Shoes; Kelly Hicks, Youth Go; Peter Kelly, United Way Fox Cities; Melissa Kraemer-Badtke, East Central Wisconsin Planning Commission; Adriana McCleer, Appleton Public Library; Kayla McNamara, Boys & Girls Clubs of the Fox Valley; Paula Morgen, ThedaCare; Megan Mulholland, Community Foundation for the Fox Valley Region; Linda Meyers, Fox Cities Chamber of Commerce; Mary Parsons, LEAVEN; Kim Ritzow; Monte Roulier, Community Initiatives; Walt Rugland; Jason Schulist, The Boldt Co.; Balakuntalam Sridhar, Appleton Rotary Club; Greg Vandenberg, US Venture, Manny Vasquez, NAI Pfefferle; Stacy Wegley, Community Initiatives; Mike Weller, Mike Weller and Associates; and Tom Wiltzius, Wiltzius Associates, LLC

Media Contacts

Megan Mulholland, APR 
Community Foundation for the Fox Valley Region 
(920) 702-7636 
[email protected] 

Danielle León
Red Shoes Inc. 
(920) 574-3253 
Danielle@redshoesinc.com 

X
X